Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka "Różany Zakątek" w Kutnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Standard Usług

Placówka "Różąny Zakątek" w Kutnie, przy ul. Oporowskiej 27a  jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Kutnowskiego. Bezpośredni nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Kutnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Nadzór nad jakością świadczonych usług sprawuje Wojewoda Łódzki. Realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej uwzględniając w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.

Celem Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów, realizując zadania przewidziane dla placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego, a także łączy działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.

Zadaniem Placówki jest m.in.:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

- realizowanie we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

- umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

- objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,

- zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Ćwirko - Godycka

Data wytworzenia:
21 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Dorota Ćwirko - Godycka

Data publikacji:
21 mar 2022, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Dorota Ćwirko - Godycka

Data aktualizacji:
21 mar 2022, godz. 13:00